North Shelby Vietnamese Baptist Church

Carousel imageCarousel imageCarousel image

Hội Thánh Việt Nam Báp-tit North Shelby nhóm lại tại nhà thờ vào mỗi sáng Chúa Nhật. Song song hội thánh có mở đường Zoom trên mạng cho những ai chưa đến được nhà thở. Xin mời tất cả con cái Chúa và thân hữu tham gia thờ phượng Chúa cùng với hội thánh.

Location:

1011 Dunnavant Valley Rd,

Birmingham, AL 35242


Service Times:

Sunday

  • Youth & English Service: 9:30am - 10:30am

  • Main Vietnamese Service: 11:00am - 12:00pm

Saturday

  • Youth Night: 7:30pm - 8:30pm